Idhuvum Kadandhu Pogum Movie Trailer

Direction : Anil Krishnan, Srihari Prabaharan
Producer : M. Saravanan, M. S. Guhan, Aruna Guhan, Aparna Guhan
Writter : Srihari Prabaharan
Cast : Shivaji Dev, Shilpa Bhatt, Anusha Varma
Music : Umashankar
Cinematography : Saleem Bilal
Editing : Anil Krishnan
Studio : AVM Productions