Rajisha Vijayan

Acting

2021

Karnan

- Draupathi
2021

Jai Bhim

- Mythra
2022

Sardar

-